capnhatthongtinsuckhoe.com

Bài viết 03/2016

Hội thảo khu vực Đông Nam Á về phụ nữ và vấn đề phòng ngừa HIV/AIDS

Mục đích Hội thảo nhằm giúp hội thảo viên gia tăng sự hiểu biết về tình hình và chương trình phòng chống AIDS ở mỗi nước, có dịp trao đổi kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề về giới và gia đình trong việc phòng ngừa và chăm sóc trong HIV/AIDS.